2020-11-09

Skauma kraftverk

I 1998 startet utbyggingen av nytt kraftverk i Skaumavassdraget. Helt siden 1918 har det vært kraftproduksjon i Skauma, med varierende turbinytelse og utnyttelse av vannfallet mellom kote 423 og 335 i Skauma elv.

Når beslutningen ble tatt om å bygge kraftstasjon ved Orkla elv (kote 245), økte fallhøyden med ca. 90 m. Dette førte videre med seg ny rørgate på sørsiden av Skauma med en totallengde på ca. 1.350 m, helt fra eksisterende inntaksdam og ned til Orkla elv. Det medførte ikke noen vesentlige endringer av inntaksdammen og reguleringsdammen i Skaumsjøen i forbindelse med opprustingen av kraftverket. Skauma blir fortsatt benyttet som vannvei ned til eksisterende inntaksdam. Derfra ble rørledning gravd ned med det resultat at landskapsbildet ble lite endret. Fallrettighetene er opp gjennom årene blitt ervervet ved minnelige avtaler, hvor de siste ble inngått i 1998.

Noen data om kraftverket:
Magasin : ca 1,8 mill m3
Kote inntaksdam : 423 meter
Brutto fallhøyde : 180 meter
Slukeevne turbin : 600 liter/sekund
Generatorytelse : 950 kVa
Oppstartet : sommeren 1999

Personvern