Kraftlagets aksjer har en formuesverdien pr. aksje på kr 1,74.

Hvis du har 30 000 aksjer, vil formuesverdien bli:

1,74 kr/aksje x 30 000 aksjer = 52 200 kr

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 65 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar, året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

52 200 kr x 0,65 = 33 930 kr

I 2021 betales det formuesskatt etter en sats på 0,85 prosent for nettoformue over 1,5 millioner kroner. En andel av formuesskatten går til staten, men størstedelen tilfaller kommunen skattebetaleren bor i.

33 930 kr x 0,0085 = 288,40 kr, og av dette er det din kommune som mottar det meste.