Kraftlagets aksjer har en formuesverdien pr. aksje på kr 1,74.

Hvis du har 30 000 aksjer, vil formuesverdien bli:

1,74 kr/aksje x 30 000 aksjer = 52 200 kr

Aksjer som ikke er børsnotert verdsettes til 75 prosent av aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller allmennaksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt etter pålydende.

52 200 kr x 0,75 = 39 150 kr

I 2020 betales det formuesskatt etter en sats på 0,85 prosent for nettoformue over 1,5 millioner kroner. En andel av formuesskatten går til staten, men størstedelen tilfaller kommunen skattebetaleren bor i.

39 150 kr x 0,0085 = 332,78 kr, og av dette der det din kommune som mottar det meste.