Hvem blir aksjeeier? 

Alle fastboende med folkeregistrert adresse i vårt tidligere forsyningsområde i Rennebu og på Kvikne, og som hadde nettleieavtale 8.11.2017, får 1% aksjekapital basert på samhandel. For bedrifter er det registrert forretningskommune innenfor forsyningsområdet som er lagt til grunn.

Hvordan beregnes aksjekapitalen?

Aksjekapitalen beregnes på grunnlag av kjøpt netto nettleie og kraft i årene 2014, 2015 og 2016 (samhandel). Det må være samsvar mellom personnummer eller foretaksnummer i perioden.

Hvorfor har jeg ikke fått aksjekapital? 

Tildeling av aksjekapital forutsetter nettleieavtale 8.11.2017 og samhandel i perioden 2014-2016. Har du eller en kraftleverandør byttet kundeforholdet ditt fra person til foretak, eller byttet til annen juridisk person (gjerne ektefelle) kan samhandelskravet helt eller delvis ha falt bort.

Hva skjer med aksjene hvis jeg flytter fra Kvikne eller Rennebu?

Aksjeeiere må til enhver tid tilfredsstille minst to av de tre kriteriene som er oppstilt i vedtektene § 6 (2). Dvs:

  • Må være bosatt i selskapets forsyningsområde (folkeregisteradresse).
  • Må drive virksomhet og ha forretningskommune i selskapets forsyningsområde.
  • Må være hjemmelshaver eller leietager til fast eiendom i selskapets forsyningsområde.

Dersom kriteriene ikke er tilfredsstilt, kan aksjene innløses til pålydende.

Kan arvinger være aksjeeiere selv om de ikke oppfyller kravene i §6 (2)?

Nei, kravene som er oppstilt i vedtektene § 6 (2) er kriterier som kontinuerlig må oppfylles av eksisterende aksjeeiere, uavhengig av om disse er arvet eller ervervet på annen måte.

Hvordan vil aksjene påvirke formueskatten?

Såfremt du ikke betaler formueskatt, vil ikke aksjekapitalen utløse skatt. For de som allerede betaler formueskatt, kan det bli beskatning.

Vil jeg kunne få aksjeutbytte?

I Kraftlagets vedtekter, § 4, står det at selskapet ikke har som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Eventuelt driftsoverskudd avsettes til dekning av fremtidige investeringer og/eller drift, eller gis som tilskudd etter annet ledd.
Kraftlaget har som formål å gi økonomisk bistand til lokale allmennyttige formål. Tilskudd gis til personer, organisasjoner, virksomheter eller andre som bidrar til å fremme slike formål
. Et evt overskudd går altså til våre idrettslag, skytterlag, skolekorps etc., og til prosjekter som skaper deltakelse, engasjement og nyskaping blant våre innbyggere.

Kan jeg få utbetalt aksjekapitalen?

Ja, aksjekapitalen kan innløses til Kraftlaget til pålydende. Vi trenger da ditt kontonummer. Send oss en skriftlig henvendelse, gjerne til post@krk.no.