STØTTE TIL LOKALE ALLMENNYTTIGE FORMÅL

For Kraftlaget er det viktig å være en engasjert aktør for lokalmiljøet i Rennebu og Kvikne. Derfor ønsker vi å ta et aktivt samfunnsansvar – ved å gi noe tilbake til våre eiere.

Om Kraftlagsmidlene

Kraftlaget kan hvert år sette av midler til lokale allmennyttige formål. Dette står beskrevet i våre vedtekter. Beslutningen treffes årlig av generalforsamlingen etter forslag fra styret – der størrelsen på tildelingen bestemmes av et eventuelt overskudd i Kraftlaget.

Prosjekter vi ønsker oss

Vi ønsker prosjekter som sprer glede og aktivitet i Rennebu og Kvikne. Videre ønsker vi tiltak som skaper deltakelse og engasjement – gjerne med fokus på nyskaping og innovasjon. Vi prioriterer gode prosjekter som kan realiseres med støtte fra Kraftlaget.

Kraftlaget viderefører også sponsormidler til lag og foreninger i Rennebu og Kvikne, som skaper liv i lokalsamfunnet vårt med sitt frivillige engasjement. I tillegg bidrar vi til arrangementer i regionen som favner et bredt publikum.

Hvem kan søke

Lag, foreninger, organisasjoner og virksomheter registrert i Rennebu eller Kvikne.

Hvordan søke

Les våre retningslinjer for tilskudd til lokale allmennyttige formål på krk.no, og fyll ut søknadsskjemaet som ligger der.

SØKNADSFRISTEN I 2020 ER 15. APRIL.