Vi har kompetanse innen termografi! Bård Bjørsagård har avlagt eksamen innen termografering og el-kontroll innen næring. Termografering er et spesielt nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å forebygge skader i elektriske anlegg. En del forsikringsselskaper krever også termografering ved el-kontroll, og dette vil trolig bli et krav hos andre selskaper på sikt.

Termografi er en metode for å avlese temperaturen på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termografikamera, som er sensitivt for infrarød stråling. På elektrosiden benyttes termografering som en del av internkontrollen av elektriske anlegg for å avdekke varmegang, noe som kan forhindre brann og andre farlige situasjoner. Termografering kan også brukes som et verktøy for å avdekke unødvendig varmetap.

Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med bilder og tekst beskriver tilstanden. Bård Bjørsagård hos oss er sertifisert termografør, og kan foreta en kvalifisert vurdering av eventuelle avvik. I rapporten fremkommer konklusjoner og anbefalte tiltak.

En del forsikringsselskaper har krav om at termografering er en del av el-kontrollen, og på sikt vil dette trolig gjelde de fleste forsikringsselskaper.